منوی کاربر

سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
رئیس هیات مدیره
آقای سید حسن پروینی اسکویی shams.oskou@gmail.com
نائب رئیس
آقای سید احمد سیدی
خزانه دار
آقای مهدی طریقت اسکویی
عضو اصلی
آقای محمدصادق صادق زاده
عضو اصلی
خانم مریم حاج امیری
بازرس هیئت مدیره
آقای سید ابراهیم موسوی
عضو علی البدل هیات مدیره
آقای محمدرضا محمدزاد بزمی
بازرس علی البدل
آقای محمدعلی غفوریان