منوی کاربر

اندازه بازار نساجی تا سال ۲۰۲۸ از مرز ۱۴۰۰ میلیار دلار خواهد گذشت