منوی کاربر

افزایش نرخ حمل و نقل چین به اروپا به نفع صادرات نساجی ترکیه