منوی کاربر

طبق اساسنامه انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجانشرقی شرایط عضویت به شرح زیر می باشد:

1) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی و متدین بودن به یکی از ادیان رسمی
2) قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه
3) پرداخت ورودیه و حق عضویت مصوب بطور مرتب
4) نداشتن سابقه سوء پیشینه کیفری
5) اشتغال در صنعت یا حرفه مرتبط با نساجی در استان


کلمات کلیدی :