شانزدهمین جلسه هیئت مدیره

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع تخصصی نساجی استان روز یکشنبه مورخ 1403/02/23در محل دفتر انجمن برگزار شد .


همایش دانشگاه تبریز و اتاق بازرگانی