شرایط عضویت:

1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران 

2- نداشتن پیشینه کیفری 

3-  قبول و تعهد اجرای مفاد اساسنامه

4-  پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به‌طور مرتب

5- داشتن پروانه بهره برداری فعال (اشخاص حقیقی و حقوقی)

6-مشخصات و مدارک شرکت برای افراد حقوقی

7-لیست بیمه ماه اخیر